Flinke stelpost Cultuurhuis Pijnacker.

25 februari 2021
Wat het onderzoek naar de realisatie van een nieuw Cultuurhuis in Pijnacker precies heeft opgeleverd is nog niet bekend. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn tot nu toe alleen in beslotenheid met de gemeenteraad gedeeld. Maar wel valt in het concept Investerings- en financieringsplan voor de komende jaren te lezen, dat het college werkt aan een voorstel waarin wordt uitgegaan van een investeringsbudget van zeven miljoen euro. Ook wordt rekening gehouden met jaarlijkse exploitatielasten van ruim drie ton.

De wens om, naast CulturA & Zo in Nootdorp, ook in Pijnacker een nieuwe accommodatie voor culturele evenementen, voorstellingen, repetities en exposities te realiseren is in de afgelopen jaren al verschillende keren in de gemeenteraad aan de orde geweest. Bij de voorbereidingen voor de Cultuurnota in september 2019 was in enkele cultuuravonden met verenigingen en andere betrokkenen de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen dat zo’n voorziening er in Pijnacker of Delfgauw zou moeten komen.

Onderzoek

Vanuit verschillende fracties in de gemeenteraad werd dan ook aangedrongen op een onderzoek hoe aan de behoefte tegemoet kan worden gekomen. Als voorbeeld werd geregeld het Parochiehuis in Pijnacker genoemd.

Tijdens de discussies over het onderwerp werd door burgemeester Francisca Ravestein, die de portefeuille cultuur onder haar beheer heeft, aangegeven dat het niet per se nodig is om voor het Cultuurhuis een eigen gebouw in te richten. De functies waar behoefte aan is zouden ook in een bestaande accommodatie kunnen worden ondergebracht.

Maar het bedrag dat nu is opgenomen in het voorgestelde investeringsschema tot aan het eind van de huidige raadsperiode doet toch vermoeden dat het Cultuurhuis wel degelijk een zelfstandig gebouw zou kunnen worden. Je zou er het hele Parochiehuis voor kunnen kopen en verbouwen, maar ook een nieuw gebouw ergens in het centrum is voor zo’n bedrag realiseerbaar.

Met potlood

Volgens wethouder Peter Hennevanger (Financiën) is het bedrag dat nu in het schema voor het Cultuurhuis is opgenomen nog maar ‘met potlood geschreven’. De gemeenteraad heeft er nog geen voorstel voor gekregen en heeft er dus ook nog niet mee ingestemd. “Maar we wilden in het investeringsschema wel alvast de bedragen zichtbaar maken die we vanuit het raadsprogramma nog denken uit te geven.”

Naast de zeven miljoen voor het Cultuurhuis staan er nog andere bedragen in dat schema. Zo is rekening gehouden met een investering van drie miljoen voor de Verlengde Komkommerweg en ook is nog zes ton opgenomen voor de vaststelling en uitvoering van de Omgevingswet. Er komen ook nog kosten aan voor de energietransitie, maar daar is nog geen inschatting van bekend.

Donkere wolken

Uit het concept Investerings- en financieringsplan tot 2025 blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp er financieel nog steeds goed voor staat. Voor de komende jaren wordt nog altijd gerekend op sluitende begrotingen, maar de wethouder ziet wel donkere wolken opdoemen.

Vanaf 2023 krijgt Pijnacker-Nootdorp te maken met een herverdeling van het gemeentefonds: het geld dat het rijk aan de gemeenten uitbetaalt. Hennevanger: “Volgens de voorstellen die er nu liggen gaat dat onze gemeente veel geld kosten, tot wel 2,7 miljoen euro per jaar die we minder van het rijk binnenkrijgen. Het is nog een voorlopig voorstel en misschien valt het straks nog mee, maar het is wel een tegenvaller waar we rekening mee moeten houden.”