De raadsfracties van Pijnacker-Nootdorp hebben van het actiecomite “Speelterrein Kerkweg” allemaal een email ontvangen over de plannen van het college om starters woningen te bouwen op deze locatie.

Het actiecomite strijd al enige tijd tegen de beoogde bouw van starterswoningen op dit speelterrein aan de Kerkweg.

Hieronder de verzonden brief:

Graag vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende.

Bij motie van 23 februari 2012 verzocht de Gemeenteraad het College van B&W onder meer om te onderzoeken ‘in hoeverre het mogelijk is op de bestaande bouwlocaties een extra aantal starterwoningen te bouwen’. Ter uitvoering van uw motie heeft het College een drietal locaties geselecteerd, en inmiddels concrete plannen gemaakt voor de bebouwing. Het is ons onduidelijk of het College u hierover ooit nog heeft ge├»nformeerd.

Een van de bovengenoemde locaties is het huidige speelterrein aan de Kerkweg in Pijnacker, gelegen tussen huisnummers 25 en 33, en grenzend aan de Beatrixschool. Namens een grote groep bezorgde buurtbewoners richten wij ons hierbij graag tot u, met het dringende verzoek te voorkomen dat dit allerlaatste stukje groen en speelterrein in een zich juist nu verjongende buurt wordt opgeofferd voor woningbouw.

Uiteraard hebben wij onze zorgen en bezwaren meermaals schriftelijk geuit aan het College. Onze brieven zijn tot op heden echter onbeantwoord gebleven. Het enige inhoudelijke contact met het College vond plaats op een informatiebijeenkomst met wethouder Van Haagen op 12 november jl. Daar heeft een overvolle zaal, met tussen de 75 en 100 buurtbewoners, duidelijk laten weten dat het speelterrein voor hen, en voor de buurt als geheel, van groot belang is. De wethouder werd, op basis van een veelheid aan inhoudelijke argumenten (zie bijlage) dringend verzocht af te zien van het plan om op deze locatie starterswoningen te bouwen. De wethouder liet echter duidelijk blijken daartoe niet bereid te zijn, en beriep zich daarbij op uw motie. Dat argument gaat echter niet op: Immers, uw raad heeft nimmer verzocht specifiek op het speelterrein aan de Kerkweg te gaan bouwen.

De kern van het probleem is wat ons betreft eenvoudig: het College heeft geen, of geen juiste, belangen- en beleidsafweging gemaakt bij het aanwijzen van het speelterrein aan de Kerkweg als bouwlocatie voor starterswoningen. Er zijn vele, gegronde redenen waarom op deze locatie niet gebouwd moet worden. De belangrijkste daarvan is de waarde die het terrein heeft voor de sociale samenhang in de buurt: Het speelterrein fungeert als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jong en oud, precies zoals de gemeente dat nastreeft! In de volbebouwde centrumomgeving zijn er daarvoor geen alternatieven – dit is het laatste stukje groen en speelterrein in een sterk verjongende wijk.

In de bijlage treft u uitvoerige aanvullende informatie, waaronder de achtergrond van het terrein, een lange lijst obstakels om hier te bouwen, en een overzicht van de gebrekkige communicatie door het College.

Namens de omwonenden van het speelterrein roepen wij u graag op het College een halt toe te roepen bij dit onfortuinlijke plan, en te verzekeren dat het speelterrein tot in lengte der dagen de belangrijke sociale rol in onze buurt kan vervullen.

Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid.