Woningbouw op Oranjepark

27 september 2022
De gemeente gaat aan de slag met het ontwikkelen van een plan voor woningbouw op het Oranjepark in Pijnacker. Dit stuk grond, naast het gemeentekantoor en tussen de Emmastraat en de Louise de Colignystraat, wil het college van B & W transformeren tot een aantrekkelijke woonlocatie.

In de Omgevingsvisie is al vastgelegd dat er een intensief woningbouwprogramma moet komen voor passende doelgroepen en dat minimaal dertig procent van de woningen sociaal moet zijn. Het zal grotendeels gaan om appartementen.

Een deel van het terrein is momenteel ingericht met chalets voor de tijdelijke huisvesting van mensen uit Oekraïne. Deze huisvesting is voor maximaal drie jaar, dus dit staat de uitvoering van de woningbouwplannen niet in de weg.

Doelgroepen
In de startnotitie, die in oktober wordt besproken in de gemeenteraad, benoemt het college drie doelgroepen waarvoor op deze plek zou moeten worden gebouwd. Het gaat om te beginnen om koopstarters: mensen die nog thuis wonen of willen doorstromen vanuit een huurwoning en die zoeken naar een koophuis tussen de € 200.000 en € 355.000. De tweede doelgroep wordt gevormd door senioren die moeten verhuizen vanwege hun mobiliteit, of die als empty nesters best naar een kleiner huis willen.

De derde doelgroep bestaat uit jongeren en spoedzoekers: mensen die een eerste stap op de woonladder willen maken of die vanwege een echtscheiding of anderszins in de knel zitten en dringend een huis nodig hebben. Zeker voor hen is het aanbod in Pijnacker-Nootdorp zeer beperkt.
Op een deel van het terrein zijn tijdelijk chalets geplaatst voor de huisvesting van Oekraïners.

Vijftien jaar geleden werd het Oranjepark al aangemerkt als een zogenaamde inbreidingslocatie. Er werden plannen gemaakt, maar initiatieven van grondeigenaren en projectontwikkelaars zijn toen op niets uitgelopen. De kansen om een aantrekkelijke nieuwe woonwijk te realiseren zijn nu groter, omdat de gemeente inmiddels eigenaar is van een aaneengesloten deel van de grond ter grootte van ongeveer een hectare.

Om het hele gebied in handen te krijgen moeten nog enkele bedrijfspercelen worden verworven ter grootte van 0,4 hectare.

Verlies op de grond
Het college waarschuwt alvast dat de grondexploitatie voor het gehele gebied geen positief resultaat voor de gemeentekas zal opleveren. Volgens een globale verkenning zou een woonprogramma met dertig procent sociaal en zeventig procent vrije sector een verlies van zo’n 2,7 miljoen opleveren. Als gekozen wordt voor meer goedkope woningen, zo’n dertig procent sociaal en zeventig procent betaalbaar, dan loopt het verlies op de grond op tot ruim vijf miljoen.

Bij de ontwikkeling van de plannen wil het college een uitgebreid participatietraject opzetten. Als de gemeenteraad eind oktober de startnotitie heeft vastgesteld, dan willen B & W omwonenden meteen de kans geven om te vertellen hoe men het gebied ervaart, wat men belangrijk vindt en of er ideeën of wensen zijn. In de tweede participatieronde worden inwoners en andere partijen gevraagd naar hun reactie op een kaderstellende notitie, die in mei volgend jaar klaar moet zijn.

Derde ronde
Uiteindelijk komt er in de tweede helft van volgend jaar nog een derde participatieronde, waarin de omwonenden en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven over de ruimtelijke visie. Die moet eind volgend jaar klaar zijn. Daarna volgt de rest van de planontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de participatie.

Het college gaat er vanuit dat de bouw van het nieuwe woonwijkje begin 2026 kan beginnen.