Is Raboplan echt max 14m hoog?

23 maart 2020


De fractie van Eerlijk Alternatief in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft in het kader van de wensen en bedenkingen-procedure gereageerd op de schetsen van het bouwplan op de Rabolocatie op het Raadhuisplein. De fractie wil zich ervan verzekeren dat het gebouw niet hoger wordt dan het maximum dat is afgesproken.

In schriftelijke vragen aan het college van B & W verwijst fractievoorzitter Jolanda van Leeuwen naar het amendement, dat in september 2018 in de raad is aangenomen. Omdat tot nu toe alleen impressietekeningen zijn getoond, kan de raad niet goed beoordelen of voldaan is aan de uitgangspunten die zijn afgesproken. Van Leeuwen vraagt daarom of B & W aan de hand van bouwtekeningen of op andere wijze kan aantonen dat de bouwhoogte nergens de hoogte van 14 meter overschrijdt.

Ook wil Eerlijk Alternatief weten welke materialen zullen worden gebruikt bij de uitvoering van het bouwplan. In dezelfde raadsvergadering in 2018 was in een motie vastgelegd dat bij de beschrijving van specifieke locaties, zoals de Rabobanklocatie, een paragraaf over materiaal aan het beeldkwaliteitsplan moet worden toegevoegd.

Eerst in de raad

Ook Gemeentebelangen heeft inmiddels gereageerd op de impressietekeningen. De fractie wil niet dat de omgevingsvergunning voor de bouw wordt afgegeven, omdat de zaak nog onder de rechter is. Omwonenden hebben een procedure aangespannen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak van dat geding wordt over enkele weken verwacht.

Bron: Paul Houkes