In januari 2017 ontvingen wij, bewoners van Pijnacker, een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan de Visieverkenning, die tot doel had een inventarisatie te maken van bij de burgers aanwezige ideeën en voorstellen voor de inrichting van Pijnacker Centrum.

Dit in het kader van een gemeente die zich zei maximaal in te spannen voor een optimaal woon- en werkklimaat van haar inwoners. Toen ik de informatiebulletins van de gemeente echter goed las bleek echter dat er weliswaar om suggesties gevraagd werd, maar dat in werkelijkheid de burger hooguit over zaken als bankjes of de kleur van de bloembakken mag meedenken. De Diamant zal ondanks veler verzoek niet verdwijnen en ook de inrichting qua gebouwen of soorten winkels is niet iets waar we écht invloed op gaan hebben.

De gang van zaken rond de vervanging van het oude pand van de Rabobank aan het Raadhuisplein bevestigt het beeld van een gemeente die wel zegt voor haar bewoners een prettig woon- en werkklimaat te willen realiseren, maar die in werkelijkheid geen enkele boodschap heeft aan een samenwerking met of de mening van burgers om dit in goed overleg te realiseren.

Vorig jaar september werd aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor de aanpassing van het huidige bestemmingsplan. Hierin zou de beoogde vervanging van het huidige Rabobank gebouw gaan bestaan uit een gebouw van vier lagen: een laag winkels met daarop drie woonlagen. Waar wethouder Staalduine aanvankelijk beweerde dit plan in overleg met omwonenden te hebben opgesteld, moest hij zijn woorden snel inslikken toen bleek dat hij in werkelijkheid nog met geen enkele bewoner überhaupt gesproken had over dit onderwerp.

Er werd een amendement aangenomen waarin de gemeenteraad aangaf in principe te willen uitgaan van een gebouw met twee (dus niet vier!) bouwlagen en er zou alsnog overleg volgen met de direct omwonenden.

Op dit moment, een jaar later, wordt er opnieuw in de gemeenteraad gesproken over de aanpassing van de plannen zodat er een nieuw bestemmingsplan gemaakt kan worden.

Met de bewoners is nog steeds geen enkel noemenswaardig overleg geweest. Er is aan een aantal van ons wel een plan gepresenteerd waarop we konden reageren als alternatief voor het eerdere plan, maar er is geen enkele serieuze poging ondernomen om een voor alle omwonenden acceptabel twee-lagig plan B te bedenken. Men is bij een aantal omwonenden na presentatie van het huidige plan ter plaatse komen kijken wat het in de praktijk voor hen zou betekenen. Er werd op dat moment wel op details gevraagd mee te denken, maar er werd vooral duidelijk gemaakt dat wij heel erg blij moeten zijn dat wij niet de massieve vier-lagige kolos in de achtertuin krijgen waar het ABB recht op meent te hebben. Tevens werd stevige druk uitgeoefend akkoord te gaan met dit voorstel omdat ‘wij’ anders een groot en met name financieel probleem zouden hebben.

Bij presentatie van dit plan in de gemeenteraad werd opnieuw gesuggereerd dat het in samenspraak met omwonenden was uitgewerkt en dat wij er heel blij mee zouden zijn ondanks dat dit opnieuw een variant is met over het grootste deel ruim vier, en niet twee, bouwlagen.

U voelt hem: de werkelijkheid was anders. De omwonenden die naar verwachting de meeste overlast van dit huidige plan gaan hebben waren opnieuw niet eens geïnformeerd en wisten van niets. Dat het huidige plan een verbetering ten opzichte van het oude is betekent niet dat ook de overige omwonenden er blij mee zijn.

Dat deze gemeente dus in samenspraak met haar burgers zou werken aan een optimaal woongenot is op zijn zachtst gezegd een gotspe.

Ook bleek er een struikelblok in het hele verhaal te bestaan dat dhr. Staalduine ook bij te raadsvergaderingen vorig jaar nog niet had gemeld. Dit struikelblok bestaat uit contracten die de gemeente daarvoor al met het ABB heeft afgesloten en waar ernstige financiële consequenties uit kunnen volgen als het ABB zijn zin niet krijgt. Contracten die zonder enig overleg met omwonenden of met de raad zijn afgesloten, maar die wel serieuze consequenties voor hun woongenot hebben. Waarbij de wethouder al van te voren op zijn vingers had kunnen natellen dat er bezwaren zouden rijzen als hij ook maar iets geleerd had van de bezwaren die bewoners hebben geuit toen er vergelijkbare plannen bestonden voor vervanging van de bebouwing aan de Emmapassage in 2005 (!).

Rijst natuurlijk de vraag hoe het kan dat een gemeente die zegt voor de belangen van haar inwoners op te komen het in zijn hoofd haalt dergelijke contracten af te sluiten. Contracten die bovendien momenteel beschouwd worden als ‘strikt vertrouwelijk’ , de gewone burger mag dus niet weten wat er in staat.

De leden van de gemeenteraad die het huidige plan wel een goed idee vinden daag ik uit nog eens goed na te denken over waar u eigenlijk mee instemt als u straks akkoord gaat. U stemt dan namelijk niet alleen voor een ruwe schets van een gebouw waar nog steeds ernstige bezwaren van omwonenden tegen bestaan, maar ook voor een manier van omgaan met burgers die allesbehalve past bij waar men in de Visieverkenning beweert voor te staan en wat men in een beschaafd land mag verwachten. Over hun belangen is namelijk vanaf dag één volledig heen gewalst, deze blijken ondergeschikt aan die van het ABB. Is dat waar u voor staat?

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar daag ik tevens de burgers van deze gemeente uit nog eens heel goed na te denken over op wie u dan gaat stemmen. Is dat een partij die voor wat het de landelijke verkiezingen betreft uw ideeën uitdraagt? Is dat er één die op lokaal niveau ook daadwerkelijk in uw belangen is geïnteresseerd? Of is dat er één die wel een mond vol heeft van uw belangen, maar vooral naar de pijpen van de grote jongens zoals het ABB danst?

Wie kiest u om voor ons allen een gemeente te realiseren waar wij daadwerkelijk van een optimaal woongenot mogen genieten?

Ingezonden brief: Marike Stooker, bewoonster Stationstraat Pijnacker op Telstar Online.